OV, mobiliteit en opkoopbescherming

Gepubliceerd op: 24 november 2022 17:11

Een meerderheid van de raad wil dat goedkope en middeldure woningen zoveel mogelijk beschikbaar blijven voor mensen die er zelf in willen wonen. Daarvoor is een motie aangenomen om een regeling te maken voor opkoopbescherming en zelfbewoningplicht. Door de veranderde marktomstandigheden en andere ontwikkelingen is het de vraag of zo'n regeling nog wel geschikt is voor het doel. De regeling kan namelijk ook nadelige gevolgen hebben, zoals minder nieuwbouw en beperking van het eigendomsrecht. De sessie is aangevraagd door de VVD en de HAP. Zij willen met de raad bespreken hoe het doel kan worden gehaald, en nadelige gevolgen beperkt. De sessie is op donderdag 1 december van 19.30 tot 21.00 uur in de Raadzaal. 

Openbaar Vervoer (OV)
Ieder jaar geeft de gemeente advies aan de vervoerders (zoals Connexxion) over het openbaar vervoer. Belangen van de inwoners staan daarbij voorop. Het college van burgemees-ter en wethouders ontvangt wensen en suggesties van buurtverenigingen, dorps-en wijkraden, ondernemersverenigingen, parkmanagement-organisaties en individuele inwoners. Daarna krijgt de raad de gelegenheid om de adviezen aan te vullen. Dat gebeurt in deze sessie in de Heijezaal van 19.30 tot 21.00 uur.

Mobiliteit
Andere thema's die met verkeer en vervoer te maken hebben komen aan de orde in de sessie ná die over het OV. De onderwerpen die daarmee te maken hebben, worden samengevat in een woord: mobiliteit.
Drie keer per jaar krijgt de raad een overzicht van hoe het gaat met de mobiliteit in Haarlemmermeer. Mobiliteit gaat over alle verkeer en vervoer. Het gaat over wegen, verkeers-veiligheid, de bereikbaarheid van wijken, fietspaden en het fietsplan en over de verbindingen met omliggende gemeenten. In de brief die in deze sessie wordt besproken is er speciale aandacht voor: de T-splitsing Tudorpark, schelpenpad Floriande en ludieke acties voor meer verkeersveiligheid op smalle polderwegen. De sessie begint om 21.00 uur en is klaar om 22.00 uur.

Extra toegevoegd: Stationsgebied en Planeetbaan 2
Tijdens de raadsvergadering van 24 november is op verzoek van het college nog een sessie toegevoegd op de agenda van 1 december. Voor de ontwikkeling in het Stationskwartier (Stationsgebied Hoofddorp) heeft de raad een voorkeursrecht gevestigd voor het gebied Stationskwartier. Daarmee zijn eigenaren verplicht om percelen eerst te koop aan te bieden aan de gemeente. Over de aanbieding van Planeetbaan 2 te Hoofddorp is in april een positief beginselbesluit genomen. De sessie gaat over de nadere uitwerking van dat besluit. 

De sessieavond van 1 december begint met een Vragensessie. Daarbij zitten dan de hele raad en college bij elkaar. Aan de orde komen kleine, dagelijkse problemen, die niet politiek zijn, maar wel belangrijk voor de inwoners. En daarom dus ook voor het gemeentebestuur. Meekijken met de raad kan op deze website. De agenda en de stukken bij deze vergadering zijn te vinden bij de raadsstukken bij de datum van 1 december.  Dit bericht is aangepast op vrijdag 25 november, met de toevoeging van de alinea over de sessie Stationsgebied en Planeetbaan 2. 

Bushalte Hoofddorp R-Net 14-11-2022 19:02:11
Bushalte R-Net bussen richting Haarlem, Schiphol en Bijlmer Arena (foto: Beeldbank HLMR, Kees van der Veer)