Maaien, Woonwagens & Pionier-Bols

Gepubliceerd op: 17 november 2022 17:11

Het is zeker niet voor de eerste keer dat het maaibeleid van de gemeente wordt besproken. Op 24 november is het weer aan de orde, ditmaal is de sessie aangevraagd door de fractie van GroenLinks. Volgens GroenLinks heeft de gemeente een Natuurvisie, vraagt de gemeente aan boeren om hun akkerranden in te zaaien, en spreekt het coalitieakkoord over de verhoging van de biodiversiteit. GroenLinks ziet een groot contrast tussen die drie dingen en het maaibeleid. Volgens GroenLinks worden buiten de bebouwde kom en in het buitengebied bloeiende bermen zonder vakmanschap en kennis gemaaid. Dat heeft negatieve gevolgen. Volgens GroenLinks zou een ander beleid beter kunnen zijn voor de biodiversiteit, én goedkoper. In de sessie gaat de raad bespreken wat de afspraken zijn met de partij(en) die het groen onderhouden en wat de kosten zijn. De sessie is van 20.30 tot 22.00 uur in de Raadzaal. 

Woonwagens
De raad heeft al vaker gesproken over het tekort aan standplaatsen voor woonwagens. In 2018 zei het toenmalig college dat het extra plekken wilde realiseren. In januari 2022 is op vragen van de HAP geantwoord dat vervolggesprekken verder zouden gaan ná de gemeen-teraadsverkiezingen. Begin maart 2022 heeft weer een groep woonwagenbewoners ingesproken tijdens de raadsvergadering. In deze sessie wil de raad mogelijke oplossingen be-spreken. Het college is gevraagd de raad vooraf schriftelijk te informeren over de stand van zaken. Deze sessie is van 19.00 tot 20.30 in de Raadzaal.

Masterplan Pionier- Bols
In maart stelde de raad het Masterplan Pionier- Bols terrein vast. Daarbij nam de raad ook een amendement (wijziging/aanvulling) aan over de maximale verkeerssnelheid (30 km/u). Dat amendement blijkt (verkeers)technische problemen te ge-ven die de woningbouw kunnen vertragen. Het college stelt de raad voor om het Masterplan opnieuw vast te stellen, zodat wél kan worden gebouwd. De verkeerssnelheid wordt dan la-ter geregeld met het Verkeersstructuurplan Nieuw-Vennep (VSP). Met dat plan wordt het mogelijk om vóór 2028 ook de verkeerssnelheid van de Helsinkilaan en Athenelaan naar 30 km/u te brengen. Deze sessie is in de Heijezaal, van 20.30 tot 21.00 uur. 

Raadsvergadering
Het Raadsplein van 24 november begint om 17.00 uur met de opening, mededelingen en aansluitend het Vragenuur, met de korte vragen en debatten over actuele en politieke zaken. Na de pauze tot 19.00 uur zijn de drie sessies over maaien, woonwagens en het masterplan Pionier-Bols. Om 22.15 uur eindigt de avond met De Stemmingen door de raad. De raadsstukken staan op de bekende plek, bij de datum van 24 november

Berm Plesmanhoek 14-11-2022 19:00:42
Bloeiende berm Plesmanhoek (foto: Beeldbank HLMR, Kees van der Veer)