Huisvesting statushouders

Gepubliceerd op: 10 november 2022 22:11

De fractie van Forza! heeft een sessie aangevraagd over de huisvesting van statushouders in Haarlemmermeer. Forza! wil een aantal zaken bespreken over de huisvesting van statushouders, de woning-nood en het gebrek aan sociale huurwoningen. Forza! stelt vragen als: staat het toewijzen van sociale huurwoningen aan statushouders niet haaks op de belofte ze anders te huisves-ten? Hoe is de verhouding tussen sociale huurwoningen voor statushouders en die voor star-ters en is dat wenselijk/eerlijk? Kunnen we aan de taakstelling (door het Rijk) voldoen? Moe-ten we niet veel meer partijen faciliteren die snel, veel tijdelijke woningen kunnen bouwen? De volledige aanvraag voor de sessie is te vinden bij de raadsstukken. De sessie is op donderdag 17 november van 20.30 uur tot 22.00 uur in de Raadzaal. 

Behalve deze sessie zijn er nog drie sessies en een hoorzitting op 17 november. 

Sociaal Domein
Van 19.00 tot 20.30 uur is in de Raadzaal een sessie over de Verordening Sociaal Domein Haarlemmermeer 2023. In deze Verordening is geregeld hoe de gemeente de Jeugdwet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Participatiewet uitvoert. Het college stelt aanpassingen in de verorde-ning (gemeentelijke wet) voor.  

Twee keer Grondzaken
Grond in Haarlemmermeer komt aan de orde in de 
sessie over een tussentijdse rapportage van het Meerjaren Perspectief Grondzaken. Dat gaat om de gronden van de gemeente, exploitatie daarvan, en de financiële reserves voor grondzaken en ruimtelijke investeringen. Deze sessie is van 19.00 tot 20.00 uur in de Heijezaal. De sessie kan gedeeltelijk besloten zijn.
Ook in de Heijezaal is er van 20.00 tot 21.00 uur een sessie over de Grondprijzennota. Daarin staat welke prijzen de gemeente rekent voor gronden, en hoe (volgens welke methode) de gemeente de prijzen bepaalt. De nota is geheim, vanwege het economisch belang van de gemeente. Na vaststelling van de Grondprijzennota door de raad, komt er een openbare Grondprijzenbrief.

De volledige agenda en de stukken van deze vergadering staan op de website bij de datum van 17 november 2022.

Flexwoningen Oosterdreef Nieuw Vennep 10-11-2022 22:30:30
Artist Impression van de zestig flexwoningen die aan de Oosterdreef in Nieuw Vennep komen te staan. Van de zestig woningen zijn minimaal dertig bestemd voor (her)starters, jongeren tussen de 23 en 27 jaar en spoedzoekers. Maximaal dertig woningen zijn bestemd voor statushouders. (Afbeelding: Informeer)