Financieel Raadsplein

Gepubliceerd op: 16 juni 2022 11:06

Het Raadsplein van 16 juni gaat vooral over geld. De financiële stukken van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, het recreatieschap Spaarnwoude staan op de agenda. Maar het belangrijkste onderwerp zijn de zogenaamde Jaarstukken van de gemeente. Dat is het financiële jaarverslag van Haarlemmermeer: hoe staat het huishoudboekje van de gemeente (en dus van ons gezamenlijk) er voor? Het Raadsplein van 16 juni begint om 14.00 uur. 

De agenda en de stukken van deze vergadering staan bij de agenda van 16 juni

Jaarstukken Omgevingsdienst Noordzeekanaal 
In de omgevingsdienst werken samen Amsterdam, Haarlemmermeer, Zaanstad, Amstel-veen, Uithoorn, Aalsmeer, Diemen en Ouder Amstel, en de provincies Noord Holland, Utrecht en Flevoland. De omgevingsdienst verleent (omgevings)vergunningen, en ziet toe op milieu, bodem en bouw. Omwonenden vinden de Omgevingsdienst vaak te soepel, bedrij-ven juist te streng. In deze sessie gaat het over de financiële verantwoording over 2021. De sessie is aangevraagd door GroenLinks en is in de Raadzaal van 14.00 tot 15.00 uur. 

Programmabegroting 2023 Recreatieschap Spaarnwoude 
Amsterdam, Haarlem, Velsen en Haarlemmermeer werken samen met de provincie in het recreatieschap Spaarnwoude. Samen financieren zij het natuur- en recreatiegebied. Naast de bijdragen van de overheid, zijn er inkomsten uit (erf)pacht, verhuur voor recreatieve ac-tiviteiten, horeca en evenementen. De sessie gaat over de financiële verantwoording over 2021. De sessie is aangevraagd door de VVD en is in de Heijezaal van 14.00 tot 15.00 uur. 

Raadsdebat over de Jaarstukken van 2021
De Jaarstukken zijn de financiële verantwoording van de gemeente. Zijn de inkomsten en uitgaven verlopen zoals was gepland in de begroting? Het debat begint met een presentatie door raadsleden die volgens de zogenaamde methode Duisenberg hebben gekeken naar onderdelen van de Jaarstukken. Geven de Jaarstukken behalve cijfers ook weer wat het re-sultaat was van de inspanningen? Waren er doelen gesteld en zijn die gehaald? Het raadsdebat is van 19.00 tot 21.00 uur in de Raadzaal. 

Aanvraag verwervingskrediet eventuele aankoop diverse percelen Stationskwartier
In deze sessie gaat het over geld dat nodig is in het geval de gemeente grond wil kopen in het stationsgebied die nodig is voor verdere ontwikkeling van het gebied. Deze sessie is van 21.00 tot 22.00 uur in de Raadzaal. 

Vanaf ongeveer 22.15 uur zijn De Stemmingen. Dan stemt de raad over diverse raadsvoorstellen. Om 21.00 uur is er ook nog een besloten sessie over de Vervoerplannen 2023 in de regio. Deze sessie gaat over een brief aan de gemeente met vertrouwelijke informatie over dat openbaar vervoer.

Spaarvarken 07-06-2022 11:23:21